13:26 ℓẳиɢ ℓơ: Ken ơi bỏ phần xem trình duyệt đi cho admin đi chiếm chỗ quá để xem mỗi ip thôi 3
Vào nhắn tin mà tin thì chẳng thấy đâu toàn hiện trình duyệt 3
09:44 MrKen: wwa
Tin tức
Cập nhật nhẹ 13/01/2019
- Thêm biến user_gold, user_coin vào get_chat
- Sửa một vài lỗi nhỏ
Cập nhật 11/10/2018
- Giao diện:
+ Cập nhật giao diện mặc định
- Chức năng
+ Thêm thông báo function bị xóa thay cho
- Khác
+ Sửa một vài lỗi nhỏ
MENU
Blog (1)