Từ 3 đến 20 ký tự.
Được sử dụng chữ cái Tiếng Việt, số, khoảng cách và ký tự _
Từ 6 đến 32 ký tự
Tối đa 30 ký tự
tối đa 500 ký tự
Mã bảo vệ