Share code menu ngang đen tuyền đẹp mắt
22:02:01 07.04.2020[#1]
Mketban
Mketban [Off]
Thành viên
Mã html


<ul id="nav">

<li><a href="http://mketban.vsite.tk">Home</a></li>

<li><a href="/profile.php?act=office">Tôi</a></lí>

<li><a href="/forums.php">Forum</a></li>

<li><a href="/game.php">Games</a></li>

<li><a href="http://mketban.vsite.tk/main.php?act=logout">Logout</a></li></ul>


CSS

@import url("http://mketban.vsite.tk/607_style.css")
Đã chỉnh sửa. Mketban (22:06:27 07/04/2020)
22:09:52 07.04.2020[#2]
Mketban
Mketban [Off]
Thành viên
Html

 1.  
 2. <ul id="nav">
 3.  
 4. <li><a href="http://mketban.vsite.tk">Home</a></li>
 5.  
 6. <li><a href="/profile.php?act=office">Tôi</a></lí>
 7.  
 8. <li><a href="/forums.php">Forum</a></li>
 9.  
 10. <li><a href="/game.php">Games</a></li>
 11.  
 12. <li><a href="http://mketban.vsite.tk/main.php?act=logout">Logout</a></li></ul>
Đã chỉnh sửa. Mketban (22:10:28 07/04/2020)
22:11:15 07.04.2020[#3]
Mketban
Mketban [Off]
Thành viên
CSS

 1.  
 2. @import url("http://mketban.vsite.tk/607_style.css")
16:03:22 09.05.2020[#4]
hoanganh
hoanganh [Off]
Thành viên
cảm ơn bạn nhé