Mod tiền tố bài viết
20:19:32 25.09.2018[#1]
adu2002hn
adu2002hn [Off]
Buồn...
Thành viên
Đơn giản thôi, gán code sau vào functions.twig
 1. {% macro tiento(ten,time) %}
 2. <script language="javascript" type="text/javascript">t="{{time}}";h=t.search("gi");m=t.search("ph");n=t.search("V");if (((h!=-1)&&(n!=-1))||((m!=-1)&&(t.length==13))){document.write("<b><font color=\"darkgreen\">");}</script>
 3. <script language="javascript" type="text/javascript"> pic = new Array('<span class="tiento" style="background:red">','<span class="tiento" style="background:green">','<span class="tiento" style="background:olive">','<span class="tiento" style="background:blue">','<span class="tiento" style="background:lightgreen">','<span class="tiento" style="background:gray">','<span class="tiento" style="background:silver">','<span class="tiento" style="background:yellow">','<span class="tiento" style="background:orange">','<span class="tiento" style="background:violet">','<span class="tiento" style="background:darkorange">','<span class="tiento" style="background:darkviolet">','<span class="tiento" style="background:darkgray">'); n=Math.floor(Math.random() * 13); ten='{{ten}}'; dau=ten.indexOf('['); cuoi=ten.indexOf(']'); g=cuoi-(-1); tiento=ten.substring(dau,g); m=dau-cuoi; if((m!=0)&&(tiento.length<20)){ a=tiento.replace(']','</span> '); b=a.replace('[',pic[n]); ten=ten.replace(tiento,b);} document.write(ten);</script>
 4. <script language="javascript" type="text/javascript">t="{{time}}";h=t.search("gi");m=t.search("ph");n=t.search("V");if (((h!=-1)&&(n!=-1))||((m!=-1)&&(t.length==13))){document.write("</font></b>");}</script>
 5. {% endmacro %}

Sau đó import func trên vào nơi muốn hiển thị.
 1. {% import 'functions.twig' as m %}
 2. {{m.tiento(ten,time)}}


Với những trang web tĩnh như tuoitho của mình, thì các bạn có thể tham khảo code sau:
 1.  
 2. {% macro tiento(title) %}
 3. {% set sub=title|split(']')|first|split('[')|last|raw %}
 4. {% set after=title|split(']',2)|last|raw %}
 5. {% if sub != after %}{{random(['<span class="tiento" style="background:red">','<span class="tiento" style="background:green">','<span class="tiento" style="background:olive">','<span class="tiento" style="background:blue">','<span class="tiento" style="background:lightgreen">','<span class="tiento" style="background:gray">','<span class="tiento" style="background:silver">','<span class="tiento" style="background:gold">','<span class="tiento" style="background:orange">','<span class="tiento" style="background:violet">','<span class="tiento" style="background:darkorange">','<span class="tiento" style="background:darkviolet">','<span class="tiento" style="background:darkgray">'])|raw}}{{sub|raw}}</span> {{after|raw}}{% else %}{{after|raw}}{% endif %}
 6. {% endmacro %}

Sau đó import vào nơi muốn hiển thị.
 1. {% import 'functions.twig' as m %}
 2. {{m.tiento(ten)}}


CSS:
 1.  
 2. .tiento {
 3. padding: 1px 9px 2px;
 4. font-size: 12.025px;
 5. font-weight: bold;
 6. white-space: nowrap;
 7. color: #ffffff;
 8. background-color: #999999;
 9. -webkit-border-radius: 9px;
 10. -moz-border-radius: 9px;
 11. border-radius: 9px;
 12. }
 13. .tiento:hover {
 14. color: #ffffff;
 15. text-decoration: none;
 16. cursor: pointer;
 17. }


Ai biết rồi thì thôi nhé v chưa bết thì có thể tham khảo ạ )
16:38:25 26.09.2018[#2]
Dat2013
Dat2013 [Off]
https://pteam.ml
Thành viên
Đã xem lúc 1638
21:53:27 08.07.2020[#3]
hoanganh
hoanganh [Off]
Thành viên
đã xem . đã thử nhưng chưa hiểu ... cần thêm ví dụ minh họa