Share code phòng chat có ảnh đại diện và thời gian
01:00:04 04.07.2018[#1]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
Demo:
[IMAGE]

Thay đoạn hiển thị nội dung chat bằng code sau:
  1. {% for msg in chat_data.messages %}
  2. <div class="menu chat-item"><img src="{{msg.user_avatar}}" class="chat-avatar" /><div class="chat-message"><a class="user-name {{ msg.user_css_class }}" href="{{ msg.user_profile_url }}">{{ msg.user_name }}</a>: <span class="chat_message">{{ msg.message }}</span></div><div class="chat-time">{{ msg.message_time|date('H:i') }}</div></div>
  3. {% endfor %}

Thêm vào CSS:
  1. .chat-item:after {display:block; content:''; clear: both;}
  2. .chat-avatar {width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; float: left;}
  3. .chat-message,.chat-time {margin-left: 40px;}
  4. .chat-time {font-size: smaller; color: gray;}


OK xong!
Đã chỉnh sửa. MrKen (21:31:22 26/11/2018)
07:35:14 04.07.2018[#2]
HoangBibo
HoangBibo [Off]
Thành viên
Không ai quan tâm à 3
07:37:11 04.07.2018[#3]
HoangBibo
HoangBibo [Off]
Thành viên
Mà làm sao để cái avatar to hơn mà không bị mờ vậy ken?
16:38:24 06.07.2018[#4]
HoangBibo
HoangBibo [Off]
Thành viên
Làm kiểu không load được không ken già v
17:05:13 06.07.2018[#5]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
chắc là được v
21:33:55 26.07.2018[#6]
RoSino18k
RoSino18k [Off]
Tàu ngầm =))
Thành viên
{{ msg.user_css_class }}

Cái này có vẻ sinh ra để làm màu nick cho ban quản trị này nọ v
21:39:06 26.07.2018[#7]
mboy2k
mboy2k [Off]
Thành viên
đây là forum johncms
21:43:01 26.07.2018[#8]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
RoSino18k wrote »
{{ msg.user_css_class }}

Cái này có vẻ sinh ra để làm màu nick cho ban quản trị này nọ v

chuẩn rồi
16:33:56 25.11.2018[#9]
linhlinh0804
linhlinh0804 [Off]
Thành viên
Avatar to vồn cho nhỏ đi kiểu gì v.
17:13:29 08.12.2018[#10]
Thaian2009
Thaian2009 [Off]
Thành viên
linhlinh0804 wrote »
Avatar to vồn cho nhỏ đi kiểu gì v.

Chỗ css đó sửa đi 3