Biến toàn cục api
00:14:35 03.07.2018[#1]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
Biến này là biến toàn cục, sử dụng được ở tất cả các file template. Nói đúng hơn đây là một class.

Các thuộc tính (biến) của api:
- user_id: (int) id người đang truy cập
- device: (string) loại trình duyệt đang truy cập (computer, tablet, phone, old_phone)
- new_mail: (int) số tin nhắn mới
- new_sys_mail: (int) số thông báo mới
- user_id: (int) id người đang truy cập
- new_profile_post: (int) số bài đăng mới trong tường nhà
- new_album_comment: (int) số bình luận mới trong album ảnh
- can_view_forum: (boolean) true nếu người đang truy cập có quyền xem diễn đàn
- (update) can_view_blog: (boolean) true nếu người đang truy cập có quyền xem blog
- can_chat: (int) true nếu người đang truy cập có quyền chat
- r: (object) sử dụng để truy cập các dữ liệu GET, POST. Gồm các phương thức (hàm):
+ + get(key, default = null): trả về (string) là giá trị GET hoặc POST có tên là key. Nếu không thì trả về giá trị mặc định là default.

Các phương thức (hàm) của api:
- is_login(): trả về (boolean) true nếu người đang truy cập đã đăng nhập
- is_banned(): trả về (boolean) true nếu người đang truy cập bị ban một chức năng nào đó
- count_album(): trả về (string) bộ đếm album ảnh theo thứ tự: số album / số ảnh / số ảnh mới
- count_forum(): trả về (string) bộ đếm diễn đàn theo thứ tự: số chủ đề / số bài viết / số bài viết chưa đọc
- count_blog(): trả về (string) bộ đếm blog theo thứ tự: số bài đăng / số bài đăng mới / số bài đăng chưa duyệt
- count_online(): trả về (string) bộ đếm online theo thứ tự: số thành viên / số khách
- count_users(): trả về (string) bộ đếm thành viên theo thứ tự: số thành viên / số thành viên mới
- user(field): trả về (mixed) lấy thông tin field của người dùng đang truy cập. Giá trị của field gồm:
+ + id: (int) ID người dùng đang truy cập
+ + rights: (int) quyền của người dùng đang truy cập (dạng số)
+ + rights_name: (string) quyền của người dùng đang truy cập (dạng chữ)
+ + html_class: (string) tên class theo cấp độ người dùng đang truy cập
+ + name: (int) tên hiển thị của người dùng đang truy cập
+ + name_lat: (string) tên đăng nhập của người dùng đang truy cập
+ + avatar: (string) url ảnh đại diện của người dùng đang truy cập
+ + photo: (string) url ảnh cá nhân của người dùng đang truy cập
+ + about: (string) thông tin giới thiệu của người dùng đang truy cập
+ + status: (string) trạng thái của người dùng đang truy cập
+ + postforum: (int) số bài viết của người dùng đang truy cập
+ + coin: (int) số xu của người dùng đang truy cập
+ + gold: (int) số lượng của người dùng đang truy cập
Ví dụ:
- Cách sử dụng thuộc tính (biến)
  1. ID người dùng hiện tại: {{ api.user_id }}

- Cách sử dụng phương thức (hàm)
  1. Bộ đếm diễn đàn: {{ api.count_forum() }}
  2. Ảnh đại diện người dùng hiện tại: {{ api.user('avatar') }}

- Biến đặc biệt r: sử dụng để lấy giá trị GET hoặc POST. Ví dụ khi truy cập: http://domain/forums.php?act=topic&id=123
  1. {{ api.r.get('act') }} {# trả về 'topic' #}
  2. {{ api.r.get('id') }} {# trả về '123' #}
Đã chỉnh sửa. MrKen (09:18:10 02/08/2018)
10:44:50 26.07.2018[#2]
PMTpro
PMTpro [Off]
Không tâm trạng
Thành viên
ngon
13:15:48 27.07.2018[#3]
RoSino18k
RoSino18k [Off]
Tàu ngầm =))
Thành viên
Hỏi ngu tý, xác định device (computer, tablet, phone, old_phone) bằng php kiểu gì vậy, chẳng lẽ thu thập từng cái useragent một xong ngồi lọc, làm thế thì vất lắm 3
15:13:12 27.07.2018[#4]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
RoSino18k wrote »
Hỏi ngu tý, xác định device (computer, tablet, phone, old_phone) bằng php kiểu gì vậy, chẳng lẽ thu thập từng cái useragent một xong ngồi lọc, làm thế thì vất lắm 3

3 dùng regex thôi
đúng là phải thu thập useragent thật nhưng nó có điểm chung nên cũng dễ
20:29:19 27.07.2018[#5]
HanhPhucAo
HanhPhucAo [Off]
(Adm)
MrKen wrote »
Hỏi ngu tý, xác định device (computer, tablet, phone, old_phone) bằng php kiểu gì vậy, chẳng lẽ thu thập từng cái useragent một xong ngồi lọc, làm thế thì vất lắm 3
3 dùng regex thôi
đúng là phải th

Tự viết à, cho xin nào D
21:24:29 27.07.2018[#6]
RoSino18k
RoSino18k [Off]
Tàu ngầm =))
Thành viên
HanhPhucAo wrote »
Hỏi ngu tý, xác định device (computer, tablet, phone, old_phone) bằng php kiểu gì vậy, chẳng lẽ thu thập từng cái useragent một xong ngồi lọc, làm thế thì vất lắm 3
3 dùng regex thôi
đúng là phải th

Đồng quan điểm, bác Ken share đi tôi học hỏi với
18:16:24 05.12.2019[#7]
DENHO2
DENHO2 [Off]
Thành viên
cách chèn mấy biến đó vào đâu vậy
22:26:56 08.12.2019[#8]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
DENHO2 wrote »
cách chèn mấy biến đó vào đâu vậy

Các file .twig trong phần thiết kế nha bạn
03:17:50 30.11.2020[#9]
hoanganh
hoanganh [Off]
Thành viên
GET và POST