Hàm get_chat
07:19:48 02.07.2018[#1]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
Hàm này được sử dụng để lấy thông tin phòng chat

Phạm vi sử dụng: index.twig
Giới hạn sử dụng: 1 lần mỗi trang
Cú pháp:
 1. get_chat(number, sort)

Trong đó:
+ number: (int) số tin nhắn chat muốn lấy: phạm vi từ 5 đến 10. Mặc định là 5
+ sort: (int) Thứ tự sắp xếp. Mặc định là 1 - tin mới ở trên. Ngược lại thì tin cũ sẽ ở trên.
Giá trị trả về: (array) thông tin phòng chat
- (mới) form_url: (string) url của form chat
- (mới) form_token: (string) token của form chat
- messages: (array) danh sách tin nhắn chat
+ + user_name: (string) tên nick người chat
+ + user_id: (int) id người chat
+ + user_avatar: (string) url ảnh đại diện người chat
+ + user_profile_url: (string) url đến hồ sơ người chat
+ + user_css_class: (string) tên class theo chức vụ người chat
+ + user_coin: (int) số xu
+ + user_gold: (int) số lượng
+ + message: (string) nội dung tin nhắn chat
+ + message_time: (int) thời gian chat
+ + message_time_ago: (string) thời gian cách đây (x phút trước, y giờ trước, ...)
- pagination: (string) phân trang tin nhắn chat
- total: (int) tổng số tin nhắn chat
- cur_page: (int) số trang hiện tại
Ví dụ:
 1. {% set chat_data = get_chat(1, 5) %}
 2. {% if api.can_chat %}
 3. <div class="menu"><form action="{{ chat_data.form_url }}" method="post"><input type="text" name="text" /><input type="submit" name="submit" value="{{ lng.sent }}" /></form></div>
 4. {% endif %}
 5. {% for msg in chat_data.messages %}
 6. <div class="menu"><a class="user-name {{ msg.user_css_class }}" href="{{ msg.user_profile_url }}">{{ msg.user_name }}</a>: <span class="chat_message">{{ msg.message }}</span></div>
 7. {% endfor %}
 8. {% if chat_data.pagination %}
 9. <div class="menu">{{ chat_data.pagination }}</div>
 10. {% endif %}

Thông tin thêm:
- Phòng chat được lấy bằng hàm này là phòng chat mặc định, được cài đặt trong phần cài đặt module chat
Đã chỉnh sửa. MrKen (11:02:41 13/01/2019)
15:33:58 22.09.2019[#2]
Kennguyen
Kennguyen [Off]
Thành viên
Biến coin và lượng sử dụng như thế nào mọi người
15:49:31 22.09.2019[#3]
Kennguyen
Kennguyen [Off]
Thành viên
Mấy biến này khó sử dụng quá ai hướng dẫn sử dụng với
07:42:12 25.09.2019[#4]
MrKen
MrKen [Off]
Ahihi
(SV!)
Copy nguyên đoạn ví dụ ở trên rồi sửa lại thôi @@
17:48:10 23.12.2019[#5]
DENHO2
DENHO2 [Off]
Thành viên
{{ msg.user_coin }}